Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Beauty by Nature Schoonheidssalon en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Verplichtingen van Beauty by Nature Schoonheidssalon

1.Beauty by Nature Schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van degelijke materialen en producten

2.Beauty by Nature Schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3.Beauty by Nature Schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4.Beauty by Nature Schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te voeren.

5.Beauty by Nature Schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

Verplichtingen van de klant

1.De klant dient alle gegevens aan Beauty by Nature Schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor  het goed uitvoeren van de behandeling.

2.De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Beauty by Nature Schoonheidssalon op de hoogte te brengen eventuele specifieke wensen.

Betaling

1.Beauty by Nature schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen op de website en de producten zichtbaar in de salon. 

2.De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3. Voor trainingen - workshops geldt dat de factuur (inclusief 21% btw) moet worden voldaan voor aanvang van de training -workshop. Pas na betaling van factuur staat u ingeschreven voor de workshop.

4.Wanneer u de training - workshop tussentijds wenst te beëindigen, dan geldt de betalingsplicht voor het volledige factuurbedrag, er volgt geen restitutie. 

5.Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

6.De cliënt dient 24 uur voorafgaande aan de behandeling / aankoop producten, de betaling te verrichten, indien men niet beschikt over elektronische betaalwijze. Dit zal geschieden d.m.v. een betaalverzoekje of digitaal verzonden factuur. 

7.Betaling kan achteraf in de salon plaatsvinden na behandeling en na aankoop van eventuele producten d.m.v. directe elektronische betaling (Tikkie) of contante betaling. 

8. Onder betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Beauty by Nature Schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop en/of binnen (maximaal) 1 dag na dagtekening via een erkende vorm van elektronisch betalen. Betaald u later dan zullen kosten in rekening worden gebracht van €1,00 per dag.

9.Indien gekozen is voor een trajectkaart van meerdere behandelingen, dient men deze te voldoen voorafgaande aan het inplannen van de behandelingen. Na betaling worden behandelingen in overleg ingepland. Bij het niet na komen van de geplande behandelingen volgt geen restitutie en is verplaatsen van behandelingen alleen mogelijk in overleg met behandelaar.

10.Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

 

Annuleringsvoorwaarden

1.De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren en/of te wijzigen, maar in ieder geval 24 uur voorafgaande aan de afspraak.

2.Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Beauty by Nature Schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen. Indien voorafgaande aan de behandeling het bedrag al is voldaan, zal er geen restitutie plaatsvinden. Voor klachten die gerelateerd kunnen worden aan covid zijn geen andere regels dan bovenstaand van toepassing. 

3.Wanneer de klant te laat komt, zal Beauty by Nature Schoonheidssalon de afspraak inkorten of annuleren, maar toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

4.In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

Garantievoorwaarden

1.Beauty by Nature Schoonheidssalon biedt de klant 5 dagen garantie op de behandeling en/of de aangeschafte producten.

2.Deze garantie geldt niet, wanneer:

De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Beauty by Nature Schoonheidssalon zijn aanbevolen

De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd

De klant de producten niet volgens het advies van Beauty by Nature Schoonheidssalon heeft gebruikt

De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.    

Klachtenafhandeling

1.Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 2 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail of via de telefoon, gemeld worden bij Beauty by Nature Schoonheidssalon

2.Beauty by Nature Schoonheidssalon moet binnen 7 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

3.Is een klacht gegrond, dan zal Beauty by Nature Schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

4.Komen Beauty by Nature Schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator, in deze Solopartners. Beauty by Nature Schoonheidssalon zal klant op de hoogte brengen, d.m.v. toegezonden formulieren per post en/of per e-mail aangaande de procedure klachtenregeling verloop.

Beschadiging & diefstal

Beschadiging & diefstal

1.Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in de Schoonheidssalon beschadigt, dan heeft Beauty by Nature Schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

2.Diefstal wordt door Beauty by Nature Schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

Behoorlijk gedrag

1.De klant dient zich in de Schoonheidssalon te gedragen volgens de algemene aanvaardbare normen.

2.Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Nature Schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de Schoonheidssalon te weigeren.

Recht

1.Op elke overeenkomst tussen Beauty by Nature Schoonheidssalon en de klant is het Nederlands Recht van toepassing.

2.In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. 3.De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. 

Afspraak / Reservering

Via de online afspraken tool (zie website balance by nature) kun je een afspraak / reservering maken. Om 'no-show' te voorkomen en ik niet voor niets zit te wachten op een cliënt die niet komt heb ik een extra inlog geplaatst op de afspraken tool.

Na het maken van de afspraak ontvang je via email of whatsapp een betaal link die je mag voldoen, daarna is je reservering definitief.

Het is altijd in schriftelijk overleg met behandelaar als de betaling achteraf plaats zal vinden.

Beauty en Balance by nature behouden zicht het recht om de afspraak / reservering te annuleren als niet wordt voldaan aan de voorwaarden die  Beauty en Balance by nature stelt aan haar voorwaarden.

Disclaimer

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Beauty by Nature Schoonheidssalon informatie,  beeldmateriaal (afbeeldingen/foto's/video's), teksten, illustraties, met uitzondering van datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. Wilt je informatie overnemen of (aangepast) gebruiken, bijvoorbeeld voor eigen gebruik afdrukken en/of downloaden, blog, dan kun je via e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website. Zij kunnen je dan schriftelijk toestemming geven. Bronvermelding is altijd verplicht.

 

Aansprakelijkheid

  1. Beauty by Nature Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt de therapiepraktijk onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrije tijd besteding.
  2. Beauty by Nature Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de cliënt zijn meegenomen naar de schoonheidssalon
  3. Beauty by Nature Schoonheidssalon besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze in staan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie.Beauty by Nature Schoonheidssalon aan vaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen wij het op prijs dat u de beheerder van de website via een e-mail hierover contacteert.
  4. Beauty by Nature Schoonheidssalon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk worden gesteld.
  5. Beauty by Nature Schoonheidssalon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.
  6. Beauty by Nature Schoonheidssalon streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar Beauty by Nature Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Beauty by Nature Schoonheidssalon kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.
  7. De website van Beauty by Nature Schoonheidssalon kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Beauty by Nature Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

 

Wijzigingen

Beauty by Nature Schoonheidssalon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Beauty by Nature Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.

Privacy statement

1 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe ermee omgegaan wordt. Zo wordt er uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik maakt van die rechten.

1a. Geheimhouding

Beauty by Nature is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van de AVG wet die vanaf 25-05-2018 is het ook verplicht om van u, als klant, een schriftelijke verklaring te hebben van goedkeuring. Bij de volgende punten zult u lezen hoe Beauty by Nature omgaat met uw persoonsgegevens. De geheimhoudingsplicht vervalt op basis van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, dan is Beauty by Nature verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

1b. Persoonsgegevens

Beauty by Nature respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorgen vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de privacywet. De klant verstrekt aan Beauty by Nature persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand (in geen geval digitaal). De klant voorziet daarbij Beauty by Nature eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Beauty by Nature zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

2 Bedrijf omschrijving

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Beauty by Nature, welke zich richt op de innerlijke en de uiterlijke verzorging van de mens. In de salon worden diverse behandelingen gegeven, onder te verdelen in; wellness, huid verbeterende en energetische. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin uw gegevens door Beauty by Nature verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Beauty by Nature, neem dan gerust contact op.

beautybynature.eu@gmail.com

Ellen Bregten

06-20689570

Kameelstraat 13

1531 EJ  Wormer

KvK 34329318 

 

3 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Beauty by Nature. Deze worden hieronder toegelicht:

* Het versturen van inspiratieposts. Via email kan het voorkomen dat Beauty by Nature u een post stuurt of een kennisdeling. Uw voor- en achternaam, emailadres wordt verzameld via het door u doorgegeven email adres in een bestand die gelinkt is aan het email adres van Beauty by Nature.

* De Huidanalyse gegevens zijn noodzakelijk voor het verloop van het behandeltraject. En worden niet digitaal bewaard.

* Analytics: de website verzameld uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denkt u hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die worden bekeken. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

* Uw gegevens zullen alleen worden verzameld als u in de salon de huidanalyse heeft gedaan. Dit formulier wordt echter alleen opgevraagd als u de salon bezoekt voor een vervolgafspraak, en uw gegevens nodig zijn voor de vervolgbehandeling.

* Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

* Op de website van Beauty by Nature maken wij gebruik van Cookies; dit zijn kleine bestanden die met pagina’s van een website kan worden meegestuurd en die door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

4 Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Beauty by Nature, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van diensten. Tenzij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer bewaard moeten worden. Als u contact opneemt via email met Beauty by Nature dan worden die gegevens die u meegestuurd, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens die Analytics op de website verzameld is anoniem, dus niet gebonden aan uw naam, bedrijf of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen google Analytics.

5 Rechten

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Beauty by Nature of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd.

5a. Recht op

Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens opvragen als u daar behoefte aan heeft.

Recht op rectificatie: Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of foutief verwerkt? Dan zal Beauty by nature dat veranderen/aanpassen op uw verzoek.

Recht op het indienen van een klacht: als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Beauty by Nature is aangesloten bij Solopartners die als bemiddelaar zal fungeren.

Recht op overdracht: als u als klant besluit om over te stappen naar een andere salon, dan heeft u het recht uw gegevens over te laten dragen naar desbetreffende salon.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: U heeft het recht om aan te geven dat u niet meer wilt dat u gegevens door de salon worden gebruikt.

5b. Verplichte gegevens

U bent niet verplicht om uw gegevens achter te laten, echter onthoudt Beauty by Nature zich het recht om de aan u aangeboden dienst te weigeren. Daar Beauty by Nature daardoor haar dienst niet naar behoren kan uitvoeren. Indien u een afspraak wenst te maken in de salon zonder daarbij uw gegevens achter te laten, ook dan behoudt Beauty by Nature zich het recht uw aanvraag te weigeren, dit t.g.v. nalatigheid van niet nagekomen afspraken en de daarbij horende inkomsten derving.

6 Verklaring privacy

Indien u niet akkoord gaat met alle bovengenoemde privacy verklaringen, dient u dit voor aanvang van een behandeling in de salon kenbaar te maken. Dit is een wettelijke verplichting.

Maak jouw eigen website met JouwWeb